Lexislación

Lei Orgánica de Educación ( LOE)   Descargar pdf

REAL DECRETO 1577/2006, do 22 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas profesionais de música reguladas pola LOE   Descargar pdf

Regulamento Orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música da Comunida Autónoma de Galicia. Descargar pdf

Orde do 8 de febreiro de 2008, pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música. Descargar pdf

Circular 21/2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que curso as ensinanzas elementais de música. Descargar pdf

Circular 4/2008 pola que se regulan as probas de acceso ao grao elemental de música. Descargar pdf

Orde do 28 de xullo de 2008 pola que se regulan as probas de acceso ao grao profesional de música. Descargar pdf

Normas pola que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos no conservatorio e na escola de música. Descargar pdf